[Update] Skbid War – Epic Tower Defense Script | INFINITE EVERYTHING

--[[
	WARNING: Heads up! This script has not been verified by ScriptBlox. Use at your own risk!
]]
([[This file was protected with MoonSec V3 by federal9999 on discord]]):gsub('.+', (function(a) _RZALlfLvhvtr = a; end)); return(function(r,...)local t;local o;local h;local s;local f;local d;local e=24915;local n=0;local l={};while n<921 do n=n+1;while n<0x27e and e%0x1a36<0xd1b do n=n+1 e=(e+462)%38496 local a=n+e if(e%0x44a4)<=0x2252 then e=(e*0x1bb)%0x7e0b while n<0x3ab and e%0x272a<0x1395 do n=n+1 e=(e*425)%15563 local d=n+e if(e%0xd8e)>=0x6c7 then e=(e-0x32f)%0x2e35 local e=72236 if not l[e]then l[e]=0x1 s=tonumber;end elseif e%2~=0 then e=(e-0x139)%0xbc9 local e=48686 if not l[e]then l[e]=0x1 f=string;end else e=(e-0x2a6)%0x3fcb n=n+1 local e=75013 if not l[e]then l[e]=0x1 h={};end end end elseif e%2~=0 then e=(e*0x209)%0x5650 while n<0x206 and e%0x2f7a<0x17bd do n=n+1 e=(e*398)%16391 local t=n+e if(e%0x2666)<0x1333 then e=(e+0x1a0)%0xabfb local e=85836 if not l[e]then l[e]=0x1 d=getfenv and getfenv();end elseif e%2~=0 then e=(e*0x3c5)%0x4083 local e=94975 if not l[e]then l[e]=0x1 end else e=(e-0x82)%0x2543 n=n+1 local e=75005 if not l[e]then l[e]=0x1 end end end else e=(e*0x373)%0x6788 n=n+1 while n<0xc9 and e%0x318a<0x18c5 do n=n+1 e=(e-261)%9900 local a=n+e if(e%0x3172)>=0x18b9 then e=(e*0x33c)%0x58db local e=17461 if not l[e]then l[e]=0x1 d=(not d)and _ENV or d;end elseif e%2~=0 then e=(e*0x85)%0xb7f local e=16050 if not l[e]then l[e]=0x1 o="\4\8\116\111\110\117\109\98\101\114\106\101\72\87\102\99\101\76\0\6\115\116\114\105\110\103\4\99\104\97\114\101\87\67\85\67\99\104\114\0\6\115\116\114\105\110\103\3\115\117\98\69\105\122\68\67\104\98\120\0\6\115\116\114\105\110\103\4\98\121\116\101\75\103\87\66\107\115\87\71\0\5\116\97\98\108\101\6\99\111\110\99\97\116\77\107\116\120\115\70\116\109\0\5\116\97\98\108\101\6\105\110\115\101\114\116\114\76\77\103\71\77\117\82\5";end else e=(e-0x1d6)%0xa8a0 n=n+1 local e=96758 if not l[e]then l[e]=0x1 t=function(t)local e=0x01 local function l(n)e=e+n return t:sub(e-n,e-0x01)end while true do local n=l(0x01)if(n=="\5")then break end local e=f.byte(l(0x01))local e=l(e)if n=="\2"then e=h.jeHWfceL(e)elseif n=="\3"then e=e~="\0"elseif n=="\6"then d[e]=function(n,e)return r(8,nil,r,e,n)end elseif n=="\4"then e=d[e]elseif n=="\0"then e=d[e][l(f.byte(l(0x01)))];end local n=l(0x08)h[n]=e end end end end end end end e=(e-1005)%20704 end t(o);local e={};for n=0x0,0xff do local l=h.eWCUCchr(n);e[n]=l;e[l]=n;end local function a(n)return e[n];end local f=(function(r,f)local o,l=0x01,0x10 local n={{},{},{}}local d=-0x01 local e=0x01 local t=r while true do n[0x03][h.EizDChbx(f,e,(function()e=o+e return e-0x01 end)())]=(function()d=d+0x01 return d end)()if d==(0x0f)then d=""l=0x000 break end end local d=#f while e<d+0x01 do n[0x02][l]=h.EizDChbx(f,e,(function()e=o+e return e-0x01 end)())l=l+0x01 if l%0x02==0x00 then l=0x00 h.rLMgGMuR(n[0x01],(a((((n[0x03][n[0x02][0x00]]or 0x00)*0x10)+(n[0x03][n[0x02][0x01]]or 0x00)+t)%0x100)));t=r+t;end end return h.MktxsFtm(n[0x01])end);t(f(149,"zri{_K7MWtT-8ygJMV"));t(f(151,"rv6Gp-(dq<PK4+j}(<+qPjvqd}+}p+P}K-dj}q-<4-7<(j+4-j4dvqq-Ht/PdppqPpXKd}jqpd<v}Pq-4j-K4dvP6j<K(}+PGPPqvdpj+dpdq+I<(<+<GG-p4G<<%G(P4PGq<PPvd64}pKPGvv(q}v6j4dVad<+}p6-P4d<<}(d64}+-P-M(d2j4p+<+?d-P}PGp4pvKd(<6,G+G6jP(mq(<jvGdKG2<dGj(pq<q}jq<}pG-4+v<PG<qQpK4Gp<Kv-d<j-?}Kp}}qG+wGGP6QGqq<v}P+(6<<Pojdq+v6(qjv(qPjK6-p+K--(}((q469+<6+j(d+<+6G}vpdqj-p}K(v(qpj(GqK4vv(j+6-4Pv6jGW<jd(44G(P<NKv-j+p}KPvpd}}L-jPP6p(K}K-b+-v}GPP-d++}pPPpc}qE+dp8K6}4(4}}(+4p4PGp)qdG+GpvKTjq-jjj-pKp}(dp}6}v-4G6q+}+-}4(pOqpjq-G4(p(<vv}q4d+jPK4v<<-}6}q46Gv<+W(d6K4v}q(vqd(K<-v<+K("));local e=(-31567+(function()local t,d=0,1;(function(e,n,l)e(n(n and e,l,n and n),e(l,e,n),l(e and e,e,n and n))end)(function(n,l,e)if t>217 then return e end t=t+1 d=(d-962)%47795 if(d%300)>=150 then return n(e(l,n,l),l(e,e,n),n(n and e,l,n))else return e end return e end,function(n,e,l)if t>210 then return l end t=t+1 d=(d+892)%38294 if(d%1772)>=886 then return n else return n(n(e,e,l),n(n,n,e)and e(l,e,l),l(n,e,n))end return e(l(e,n,l)and n(e and e,l,l and e),e(e and n,e,l),l(l,e,n))end,function(l,n,e)if t>337 then return n end t=t+1 d=(d+842)%19001 if(d%414)<=207 then d=(d*459)%28942 return n else return l(l(l,e,e),e(l,l,n),n(e and e,n and e,n)and n(n,l and e,e))end return e(l(l,e,l),l(e,n,n),e(l,n,n))end)return d;end)())local ne=(getfenv)or(function()return _ENV end);local a=h.YYbCJtyg or h.pSdBiUqR;local le=1;local o=4;local d=2;local t=3;local function m(u,...)local c=f(e,"_F6#VSJUYC1,*KyxxC*y,SC*Y#U#SF#YFxVxS,#1K,ySxYKC*S,F6SFJx#K1*FFVxyKU*F,UCxYVJ6Vy6y1yKKU*J#V1CCY*U#SJV>yy*1,FK,,F1yV*J*SSVU66FJy1yV*C16CJJyJFVU#Vp*x*yCY11JCCUy6USU?yF6&Vyx*SUYU,UYUVSVxC+Yy#1y,V,YCYYxJSSKV,yYRKyYKU*#J,CJUCJJV166?,,,yMKl1#6CF1xUKy*Sx1xYxF,V1KC6Y1JJS##C,6K1Y:JUVyYCYVJ*SKxFFytYx6K6UV,6Y#U*FZVU#=FVqRKY,K,SYKU#FJSV6KFxx1CC1K,JCKY#VxVY6KKFyy,6YJ1x1K#,JYVy#VF*F8yJKYY*U#S1VFqxVS6,*VyxK,**1#CJYNSCK*K*11CFUY1*,SC*Y6VyVU6*:xy1x6KU,S1FYFUV#a#YF1BFyCKCC#1KCVUCyyKC,*1#Y1KY,C1*Y,mKxCK,*61CKxK1*#1JC1F#P6yF*Y1xKxy,*1J,YCYYJxV,*y,yC*Y#J1CxCKCJVYJ6VY6xFFxUU+SK#y6Sn*VF#x#Yx*x%KYSKVK6,F6xC6##CF#xJxn*YCJC1U1xxx#*K,VC,yF,,11UYJ1UFS6Fx#AlCxyy#*Y#K6*m,x6KC0CFSxVCS*#1YCUYVxYxK*J1KCV*xKF,6C*U*U6 S6m66FFyJK1JxU1Y6J1S<Vm6*<S1U*F*41SYSU#Fy6x6lFYYKUKS,V66CSCJSVVyS66xVyJKJ1K6x6:xKyV*,xV-yxVK,,K1#JSUFSLVD,Y1JYJJKSVY#CJUKJ9Fy6#FCY*C,S1VF6YrxqSKK*V1,C#UCJmVUVi6Fx*y#*1,UCYUxJJSxVKF,36yCKK,UCyYSC6J,#16F.YxSKJ,y1VCWU6SKJV6UTyxSy6*#1,CFU*Y#VJ6KFVI6y6*1,OCUCSJSV*##F,}FyY*x*Y1FYVJ,S6#,6vQUyyyU*x1#Y,UFSx#x6JXKFVx.*611CaUYSySU6*6SxKyF*,1xCCUKJVV,#6#J;5yY*y,YC*Y#J1SFVCFx7JyKKV,,1VYCUmSx#y6S&*xVK1*#1Y1xYSSKVS6,F6xCy**U*:KtU*JSV1ViFYxxyJKx,UC,YSJCSY#UFy<Sy*yV,116YYU6SJ#x6V6,xyKC*61UYxUSJUV##*6SxYy#*J,KCVU,J6VC#YFUXPySK3,#C*YFYYSx#J6=!VyKK6,K17CCY+SSVF6#F1xFKY,x1JCyUVSyV66yF4xCKyyS1*C#UyJFV,6x6dxKxJK6,6CxYvUSVy#SF*FSZ6KF,xCxCUJKSV#,6V#Sx;Kx,y1UY*U#S1VFV#Lxx1KK**1,C#UCYvVK6yFCx*yJ*1,,CYCFU,VK#1F,N,yCK+,U,<CUJ*S1#1#6QYyxKJ,xKnY,U1SCVO6UTyxSK*Ky11CSUYJUVJ6yFVF,xF*C,VCUYFJSSJ##6*FKyYKS,JCyYVJ,S6V,6J;UxSKS*K1#Y1UFS1J,6JFSxVK**61CCkUUUKVS#8F#}6yF*C1xCJYCJVV,#6F1;/yU*y,YC*Y#J1J*#YFxRJyKyS,,16YC*6,*1yCFUSSJ#,#StKx#*CKF,#CKU#JhVS*U,UCSU*J#,11#YUJ#S,#i6YyV*JJCSV#UFy.SS##V6UlJYYU1SJ#K6VSYS#V,6,j*s6,1K61YCYYSxYyV*J1KCVKyKF,yCyY,xxyS**,#C1YFJY#x,SFKz*y,K6,Cy#x*yn*U1FCFJKJ1KY*U1JYKUV1Y1#CUYC#yVK#FFZC#YSJFVY6xYJJxS#6x6Ux*xV,%,*C,Y,Q#yKKF,YCx*KK6*F#,#F9CxsKUqyF1xyKJ*616C,UVVYV6#S6lxUy*KVVY6yFSx*y#*1,FYY,yJJSF#VF,h6Vz#x6Jc6YSU6S##16FUKSKVJFyZUxJU#SCVa6UByxSK**#11CFU*SxVJ6KYYUVS66y,-C*UyJSV*1JY1JJSJV#,J1SYVJ,S6YJYFUSJU6*6,F6yyUFJ6#x6JEK#1VV#V!yy#K*KA,,CFYSx1yU*Y1xCJ*6K1,c1BYKU#yY*y,SC*Y#J1SFVhSx<JxxKV,,16xKKF*C1SY1Y;#JVx##F1xVyV*^,KUxY,JCVS*U,YCSU*J#CFCJY*S6V,#x61kVyS*ySkV#Fy-Sy*61F,31x*,S*S1xJUU#S,VS6V1UC6USS*V#CYU6JSVV*J,SCVU,J6,61VU*J,#CVS6#xxYFUVVx#JFKJUJiVV6,MSxSKF*yC?C*U1SJKYKK1JYKUVS,U66CFgxUKy*S1KC#U1J,VY#4FJxKyV*K,6*CYUJUVx#S6*f#xSKF,Y1VYJJxSV#,66FFxfkUKJ1SYyU#UXVF#S:x6Jy#*V1KC6YCJnVy6yVSFSy#**,F,FUxUYVKJV#Ur6y,K=,*CyY,J*Y#JS6F01yxyU,K,#Y,16JSV%6CRyxUK*KY11*FCFSxVY6K6xx,y**CyP11UyJUV*VKF1eCyYKx,UCKYSJ,S,#C66wUxyyU,*1#Y1UKSYVW6JFxb1K,*#1CC#UUSyVSV*#Vx1y6*Y,NCJCVJVSK#SFCu#yU*x,SC*Y#J1SJ#Y6G-JxXKV,K161CY#SU#x6S7Kx#x6*F,11VUJJEVV#xF6xCyB*U*1CSUKJ#VK#FF1xx3JyC,VC*Y6J1SiVxFyFU)YK#,K1FY*JxSJ#K6VF*x6K1*Q11YyUUS*J#SCFFxCKx*U1K1UU,UVSK#8F1xyx#**,#C1YFU4Vx#1FKLVy,K6,C1ZYYJySY#*6U81xFKY,x,KYKUSS,V66CFFxUKy*Y1*C#U1J6VY6xFJxKyV*,,6,#YHJUVy#JF*3#y1KF,YCxUJy*SVVS66sCxHFK6UFUxF*J,x,#CyUVJYKK*11,C6UCKS,SCyUJSxVy*1,*CYUxJJC1CSYKJKVyVVx*FVy1K1*U#161(YyxKJ6KFJx1KJ*y1#C,SU#CK**y11CFUY*x,YC*UYU%VS#KxCuSyVKVV*#,F1pFyYF66,(xxJKj*eC*CCmUx6KS,*1#xyy1*Y1V6JF#xVK,*6yyuJK***,CCxFVx1yF*Y1xCJUKSVY1##FC9qyU*y,SC*Y,11SF#,FxzJyKF,6GExYCUYSU#y6SUSJU#x6yx*RYyJ*6VV#*F6xCy9FCF#nSyY**1KC6Y*JVV16z6Yl1xV*1,UC*FyFFy*K#,1(VxKyF*Y16C6JyJ,6K#CFUx#USJLV#61FFJJVA##F6CVYSJ6VC#^SyJ#SCFxFYH*xUKF,6C,FyBVy,K6,C1^YUJySS#*#6:1xFKYixF,xxKU*#1#C*USVCV##J6FxYyKKSVYVFFJxKyV#xF#=,yU***6UYCFUSS*#J6JW6xx*F*K1,YUICx*KU,y1Sy#KV*#,SJyUyJY696*FVxyKKJwVx6yFSx*#/6,FxFF*JKS,CCYF,-UyCKv,UFFxSKF*F1y6FvKyxKJ,KAUx1yU*U,V6UF6xSK**#xF(&yV*#VJ#FFVx,y6#sFFoVy#JSJ1##F1(FyYxx,JCKYVJ,S6#168?U7YKS,K1#Y1UFS1#xSJF1xVK**6,FCWY1SyVS#JF#x*yF*Y1xCyUKCVJ6#6F,O7x,*y*yC*,#UYSF#1FxIyyKK,,,K6CCUASC#y#So*%CK1xF*VYxUYSKS*6,F#xCFTx61yCUU*U1V1V#FY6x2#*K,JC,YUJCS,#UVyFJy*KS,1,uYYU,SJJK#62,xVKC*K1U1VUSJ*V*61F6xYyS*J1xCVY,JyVC#HFUIYyS*K,#1*YKJYS5#J#UfVy,K6KC*FYUJxSS#K6#F,xFy1*61JC<UVJCV66CFHxUyF*S1KC#UKJFV16x#JN6yV**,6C1YPU*VyVU6y2#yKKF*FCxYJJKSVSJ66l1x%K1,y1UY*C#U6VF6CDxxUKKKC1,1VY1J8V16yFCx*y#*1,F1CUxJUVK#UF,NVyCx&yJCyYJJ*SV#16#IYnFyJ,K1UY,USSCVQ6Usy&#K**U11CFUYSxVJ6K6Yx,yS*C,VCUUyJSV*#SF1X6yY*x,JCyYVJ,S1#C6=HUyxKS,*1#Y1UFSY#x#yjKxVK,*61yCvUUSy1YC,YYJYSS*Y,UCJUKJV,V1JUyJK#,VU6SqFY#UVSF#YFxV*SJVJ6gxSyyy6*K1#CU(*fVK1*F1YyFK,*K,gCVUSS1SV6*F6yYxGK6,*C6UxJVyJKY,VC,Y6,J,F1CYCJ1J&FY#BzJxJy#SJVC6V/,x6#86FF+W6,,*,,SJKUCJFV,611KC1U,J6VC1SYSJyVJ6xFyC1YSJYVx#JCFUKS,#U,C1VYUJySS11YVUUSJKC,x1JYKUVS,Y1,YSvxUy1*S1*C#KKKJ,11FU,J,VUVVDJF6xw**VyV6F*T#y16V6YMYy1K6*JS,JSJ1SK#*#(BJY*Y6S1VF6YSxJ,Vx6UF#x#y**SCCC#YJUFVY#K6SCCUxJJVK#VF,<6KC*x,U1YYSJ*S#YFYJU*V6#,6xF1xVKS,yV;6*(yxSK*#JF1xJyJK#VJ#FFVx,y6#)FFBVy#JSSU##F1dFSYVF6S4FxC*y*JY6YyJKSKKS*F1#Y1UF1V1yYKUJSUK,KF1CCZUU,F,SCSUUSxS#c,Fs?#y6KJ1*1SVJ#VyUKV,SC*Y#1x*UCKYKU1J<KS,,16YCU+SU#yFSV,x#y#*F1YYxyJ*x,#YxYUS*SVF{x6CSUxJ#V1#FSxJVS#*KKFC,Y6JCS/JUFyjSy*K#,116YYJxJJ#K6S=,x6KC*61U,yY1S*VV61FCxYy**J1K1,U,JVVC#lFUNSySx**UC1Y#JYSU#J#A;VF,yJ,C16YUUUSSVY6##1<CKY*F1JYyUVUFV6SC#,xUyN*S,*C#YYJFUYVJFJxxyVy6,61#Y}CUJN#SFy+#xSKFK:Cx,JU5SV#K66?,xXy,,y,SCKU#S,VF#1exxYKKKV,#C6UCJeSK6yFJx*xSyF,FCCUxUUVK#VF,66+1KH,YCyYJJ*J6#1##W,yxKC,K1YY,U6SCVe6YWyxJK**J11C#UYUxVK6KFSx,y#*C,JCUC YDV*#JF1FJyY*x,JCKC;J,S##C6#OUxeKSK*1*Y1U6SYVh6JF#xVyK*11CC#UUJ#VS6*F#x1x6*Y,3CJY7JVVK#6#C6xyU*x,SCKY#JKSFV16#rJx KV*616YCUPSUV16SFHx#K1*F1YYxUJSyVV6yF6xKyd*U1yCSY#J#V,#FFYxxyU*K,VCxY6JCSk#YFykSy*K#,11FYY");local n=0;h.bCCeEilV(function()h.ueQPozrC()n=n+1 end)local function e(e,l)if l then return n end;n=e+n;end local l,n,y=r(0,r,e,c,h.KgWBksWG);local function f()local n,l=h.KgWBksWG(c,e(1,3),e(5,6)+2);e(2);return(l*256)+n;end;local b=true;local b=0 local function j()local e=n();local n=n();local t=1;local d=(l(n,1,20)*(2^32))+e;local e=l(n,21,31);local n=((-1)^l(n,32));if(e==0)then if(d==b)then return n*0;else e=1;t=0;end;elseif(e==2047)then return(d==0)and(n*(1/0))or(n*(0/0));end;return h.WXByJq_Q(n,e-1023)*(t+(d/(2^52)));end;local k=n;local function p(n)local l;if(not n)then n=k();if(n==0)then return'';end;end;l=h.EizDChbx(c,e(1,3),e(5,6)+n-1);e(n)local e=""for n=(1+b),#l do e=e..h.EizDChbx(l,n,n)end return e;end;local k=#h.PkWKFgCg(s('\49.\48'))~=1 local e=n;local function ee(...)return{...},h.OJLVmOtx('#',...)end local function m()local c={};local e={};local b={};local s={b,c,nil,e};local e=n()local a={}for d=1,e do local l=y();local n;if(l==3)then n=(y()~=#{});elseif(l==1)then local e=j();if k and h.VvJzJZWQ(h.PkWKFgCg(e),'.(\48+)$')then e=h.SMKtiCrU(e);end n=e;elseif(l==0)then n=p();end;a[d]=n;end;s[3]=y();for h=1,n()do local e=y();if(l(e,1,1)==0)then local r=l(e,2,3);local y=l(e,4,6);local e={f(),f(),nil,nil};if(r==0)then e[t]=f();e[o]=f();elseif(r==#{1})then e[t]=n();elseif(r==u[2])then e[t]=n()-(2^16)elseif(r==u[3])then e[t]=n()-(2^16)e[o]=f();end;if(l(y,1,1)==1)then e[d]=a[e[d]]end if(l(y,2,2)==1)then e[t]=a[e[t]]end if(l(y,3,3)==1)then e[o]=a[e[o]]end b[h]=e;end end;for e=1,n()do c[e-(#{1})]=m();end;return s;end;local function _(l,n,e)local d=n;local d=e;return s(h.VvJzJZWQ(h.VvJzJZWQ(({h.bCCeEilV(l)})[2],n),e))end local function u(g,e,c)local function _(...)local f,b,p,_,s,n,y,z,k,j,m,l;local e=0;while-1<e do if e>2 then if e>=5 then if 6~=e then l=r(7);else e=-2;end else if e~=0 then repeat if e~=3 then j=h.OJLVmOtx('#',...)-1;m={};break;end;z={};k={...};until true;else z={};k={...};end end else if 0>=e then f=r(6,21,1,81,g);b=r(6,64,2,46,g);else if-1~=e then for l=41,88 do if e~=2 then p=r(6,4,3,49,g);s=ee _=0;break;end;n=-41;y=-1;break;end;else n=-41;y=-1;end end end e=e+1;end;for e=0,j do if(e>=p)then z[e-p]=k[e+1];else l[e]=k[e+1];end;end;local e=j-p+1 local e;local r;local function h(...)while true do end end while true do if n<-40 then n=n+42 end e=f[n];r=e[le];if r<30 then if 15<=r then if 21>=r then if 17<r then if 20<=r then if r>=17 then for n=45,79 do if r~=21 then l[e[d]]=l[e[t]];break;end;l[e[d]]=l[e[t]][e[o]];break;end;else l[e[d]]=l[e[t]];end else if r<19 then local n=e[d]l[n](a(l,n+1,e[t]))else local r,b,p,k,u;for h=0,6 do if h<3 then if 0>=h then l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];else if-1<h then for a=36,85 do if 1<h then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];b=l[e[t]];l[r+1]=b;l[r]=b[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;else l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];end end else if 4<h then if 1<h then for a=48,74 do if 6~=h then r=e[d]l[r]=l[r]()n=n+1;e=f[n];break;end;l[e[d]]=l[e[t]][e[o]];break;end;else r=e[d]l[r]=l[r]()n=n+1;e=f[n];end else if 3<h then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,y))n=n+1;e=f[n];else r=e[d]p,k=s(l[r](a(l,r+1,e[t])))y=k+r-1 u=0;for e=r,y do u=u+1;l[e]=p[u];end;n=n+1;e=f[n];end end end end end end else if r<=15 then for r=0,3 do if r>=2 then if r==2 then l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];else if(l[e[d]]==e[o])then n=n+1;else n=e[t];end;end else if 0==r then l[e[d]]=(e[t]~=0);n=n+1;e=f[n];else c[e[t]]=l[e[d]];n=n+1;e=f[n];end end end else if 15<=r then repeat if 17>r then if(l[e[d]]==e[o])then n=n+1;else n=e[t];end;break;end;local n=e[d]l[n]=l[n](a(l,n+1,e[t]))until true;else local n=e[d]l[n]=l[n](a(l,n+1,e[t]))end end end else if 26<=r then if r>27 then if r>26 then repeat if r<29 then l[e[d]][e[t]]=e[o];break;end;local n=e[d]local d,e=s(l[n](a(l,n+1,e[t])))y=e+n-1 local e=0;for n=n,y do e=e+1;l[n]=d[e];end;until true;else l[e[d]][e[t]]=e[o];end else if r>22 then for y=25,57 do if 26<r then local r,y;for h=0,3 do if 2>h then if h>=-3 then repeat if 0<h then r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d]l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];end else if-1<=h then repeat if h~=2 then l(e[d],e[t]);break;end;l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];until true;else l(e[d],e[t]);end end end break;end;for r=0,6 do if 3<=r then if r>4 then if r<6 then l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]]=c[e[t]];end else if r~=4 then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];end end else if r>0 then if r>1 then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end end end break;end;else for r=0,6 do if 3<=r then if r>4 then if r<6 then l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]]=c[e[t]];end else if r~=4 then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];end end else if r>0 then if r>1 then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end end end end end else if r>23 then if r>=21 then repeat if 25>r then local e=e[d]l[e](a(l,e+1,y))break;end;l[e[d]]=l[e[t]];until true;else local e=e[d]l[e](a(l,e+1,y))end else if r~=18 then repeat if 23~=r then l[e[d]]=u(b[e[t]],nil,c);break;end;do return end;until true;else l[e[d]]=u(b[e[t]],nil,c);end end end end else if r<=6 then if 3>r then if r<1 then local r,a;for y=0,2 do if y<=0 then r=e[d];a=l[e[t]];l[r+1]=a;l[r]=a[e[o]];n=n+1;e=f[n];else if y==1 then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];else l(e[d],e[t]);end end end else if 0<r then for n=49,93 do if r~=2 then local n=e[d]l[n]=l[n](a(l,n+1,e[t]))break;end;l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];break;end;else local n=e[d]l[n]=l[n](a(l,n+1,e[t]))end end else if r<=4 then if r>=2 then repeat if r>3 then l[e[d]]=c[e[t]];break;end;local r,y;for h=0,6 do if 2<h then if 4>=h then if h~=4 then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end else if h>3 then for a=22,53 do if h~=6 then r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;l(e[d],e[t]);break;end;else r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];end end else if h>=1 then if h==2 then r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end else l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];end end end until true;else l[e[d]]=c[e[t]];end else if r==6 then local e=e[d]l[e]=l[e]()else l[e[d]]=l[e[t]][e[o]];end end end else if r<=10 then if 9<=r then if 9==r then local n=e[d]local d,e=s(l[n](a(l,n+1,e[t])))y=e+n-1 local e=0;for n=n,y do e=e+1;l[n]=d[e];end;else l[e[d]]=(e[t]~=0);end else if 3<=r then for n=24,62 do if 8~=r then l[e[d]]={};break;end;l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];break;end;else l[e[d]]={};end end else if 12>=r then if r>10 then repeat if r<12 then local n=e[d]l[n](a(l,n+1,e[t]))break;end;local r,y;for h=0,6 do if 3>h then if 0<h then if-3~=h then repeat if h>1 then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];end else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end else if h>=5 then if 5~=h then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))else l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];end else if 0<=h then repeat if 4>h then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end end end end until true;else local r,y;for h=0,6 do if 3>h then if 0<h then if-3~=h then repeat if h>1 then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];end else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end else if h>=5 then if 5~=h then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))else l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];end else if 0<=h then repeat if 4>h then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end end end end end else if 12~=r then for a=16,61 do if 14>r then l[e[d]]={};break;end;l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];break;end;else l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];end end end end end else if 44>=r then if r<37 then if 32<r then if 35>r then if r>31 then repeat if 33<r then local e=e[d]l[e](a(l,e+1,y))break;end;local n=e[d];local d=l[e[t]];l[n+1]=d;l[n]=d[e[o]];until true;else local e=e[d]l[e](a(l,e+1,y))end else if r>=33 then repeat if r>35 then n=e[t];break;end;local y,a;for r=0,6 do if r>2 then if 5<=r then if 5<r then y=e[d];a=l[e[t]];l[y+1]=a;l[y]=a[e[o]];else l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];end else if 0~=r then for a=28,53 do if r~=4 then l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;else l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];end end else if 0<r then if 2==r then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end end end until true;else local a,y;for r=0,6 do if r>2 then if 5<=r then if 5<r then a=e[d];y=l[e[t]];l[a+1]=y;l[a]=y[e[o]];else l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];end else if 0~=r then for a=28,53 do if r~=4 then l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];break;end;else l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];end end else if 0<r then if 2==r then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end end end end end else if r>30 then if r<32 then local o;o=e[d]l[o](a(l,o+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];do return end;else local e=e[d]local d,n=s(l[e](l[e+1]))y=n+e-1 local n=0;for e=e,y do n=n+1;l[e]=d[n];end;end else local e=e[d]l[e]=l[e]()end end else if r<=40 then if 38>=r then if 37<r then local r,y;l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];l(e[d],e[t]);else if(l[e[d]]==e[o])then n=n+1;else n=e[t];end;end else if r~=40 then l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];else local d=e[d];local n=l[e[t]];l[d+1]=n;l[d]=n[e[o]];end end else if 43>r then if 40<r then for n=26,96 do if 42~=r then c[e[t]]=l[e[d]];break;end;local e=e[d]l[e]=l[e](a(l,e+1,y))break;end;else c[e[t]]=l[e[d]];end else if 42~=r then for a=26,96 do if 43<r then l[e[d]]=u(b[e[t]],nil,c);break;end;l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]][e[t]]=l[e[o]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=c[e[t]];break;end;else l[e[d]]=u(b[e[t]],nil,c);end end end end else if r>52 then if r<57 then if r<=54 then if r<54 then l[e[d]]=(e[t]~=0);else l[e[d]][e[t]]=e[o];end else if r>54 then repeat if r>55 then local e=e[d]l[e]=l[e](a(l,e+1,y))break;end;local r,y;for h=0,3 do if 1>=h then if-3<h then repeat if 1>h then r=e[d]l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d];y=l[e[t]];l[r+1]=y;l[r]=y[e[o]];n=n+1;e=f[n];end else if h~=-1 then repeat if h<3 then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];break;end;l(e[d],e[t]);until true;else l(e[d],e[t]);end end end until true;else local e=e[d]l[e]=l[e](a(l,e+1,y))end end else if r>=59 then if r==60 then local o,u,h,r;l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=l[e[t]];n=n+1;e=f[n];o=e[d]u,h=s(l[o](l[o+1]))y=h+o-1 r=0;for e=o,y do r=r+1;l[e]=u[r];end;n=n+1;e=f[n];o=e[d]l[o](a(l,o+1,y))n=n+1;e=f[n];do return end;else local o,a,f,r,y;local n=0;while n>-1 do if n<=2 then if n<=0 then o=e;else if n>-2 then for e=25,83 do if 2~=n then a=d;break;end;f=t;break;end;else f=t;end end else if n<5 then if 0<n then repeat if 4>n then r=o[f];break;end;y=o[a];until true;else r=o[f];end else if 5==n then l(y,r);else n=-2;end end end n=n+1 end end else if r~=58 then l[e[d]]=c[e[t]];else local e=e[d]local d,n=s(l[e](l[e+1]))y=n+e-1 local n=0;for e=e,y do n=n+1;l[e]=d[n];end;end end end else if 48>=r then if 47>r then if 45<r then n=e[t];else c[e[t]]=l[e[d]];end else if 44<r then repeat if r>47 then for r=0,6 do if r>2 then if r>=5 then if 3<=r then repeat if 5~=r then l[e[d]][e[t]]=e[o];break;end;l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];until true;else l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];end else if 0<=r then for a=49,85 do if r<4 then l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];break;end;l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];break;end;else l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];end end else if 0>=r then l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];else if 0<r then for a=32,74 do if 1<r then l[e[d]][e[t]]=e[o];n=n+1;e=f[n];break;end;l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];break;end;else l[e[d]]={};n=n+1;e=f[n];end end end end break;end;local r,u,k,b,h;r=e[d];u=l[e[t]];l[r+1]=u;l[r]=u[e[o]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=l[e[t]];n=n+1;e=f[n];r=e[d]k,b=s(l[r](l[r+1]))y=b+r-1 h=0;for e=r,y do h=h+1;l[e]=k[h];end;n=n+1;e=f[n];r=e[d]l[r](a(l,r+1,y))n=n+1;e=f[n];do return end;until true;else local r,u,b,k,h;r=e[d];u=l[e[t]];l[r+1]=u;l[r]=u[e[o]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=l[e[t]];n=n+1;e=f[n];r=e[d]b,k=s(l[r](l[r+1]))y=k+r-1 h=0;for e=r,y do h=h+1;l[e]=b[h];end;n=n+1;e=f[n];r=e[d]l[r](a(l,r+1,y))n=n+1;e=f[n];do return end;end end else if r>50 then if r~=52 then local f,y,a,r,o;local n=0;while n>-1 do if 3<=n then if n<5 then if 4~=n then r=f[a];else o=f[y];end else if n>=1 then for e=44,77 do if n>5 then n=-2;break;end;l(o,r);break;end;else n=-2;end end else if n<1 then f=e;else if n>1 then a=t;else y=d;end end end n=n+1 end else local r,u,k,b,h;r=e[d];u=l[e[t]];l[r+1]=u;l[r]=u[e[o]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=c[e[t]];n=n+1;e=f[n];l[e[d]]=l[e[t]];n=n+1;e=f[n];r=e[d]k,b=s(l[r](l[r+1]))y=b+r-1 h=0;for e=r,y do h=h+1;l[e]=k[h];end;n=n+1;e=f[n];r=e[d]l[r](a(l,r+1,y))n=n+1;e=f[n];do return end;end else if r>49 then do return end;else local r,h;for y=0,6 do if y>2 then if y<5 then if y~=1 then repeat if 3<y then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];break;end;l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end else if y<6 then r=e[d];h=l[e[t]];l[r+1]=h;l[r]=h[e[o]];n=n+1;e=f[n];else l(e[d],e[t]);end end else if 1>y then l(e[d],e[t]);n=n+1;e=f[n];else if y>=0 then repeat if 2~=y then r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];break;end;r=e[d];h=l[e[t]];l[r+1]=h;l[r]=h[e[o]];n=n+1;e=f[n];until true;else r=e[d]l[r]=l[r](a(l,r+1,e[t]))n=n+1;e=f[n];end end end end end end end end end end n=1+n;end;end;return _ end;local d=0xff;local y={};local o=(1);local t='';(function(n)local l=n local f=0x00 local e=0x00 l={(function(r)if f>0x1f then return r end f=f+1 e=(e+0x129e-r)%0x49 return(e%0x03==0x2 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0xd5);t={t..'\58 a',t};y[o]=m();o=o+((not h.KGLeeMQc)and 1 or 0);t[1]='\58'..t[1];d[2]=0xff;end return true end)'PTcsU'and l[0x3](0x130+r))or(e%0x03==0x1 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x5);end return true end)'kpPYK'and l[0x2](r+0x254))or(e%0x03==0x0 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x8a);d[2]=(d[2]*(_(function()y()end,a(t))-_(d[1],a(t))))+1;y[o]={};d=d[2];o=o+d;end return true end)'KqAMr'and l[0x1](r+0x358))or r end),(function(d)if f>0x2c then return d end f=f+1 e=(e+0xa4b-d)%0x4a return(e%0x03==0x2 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x1a);end return true end)'whWyb'and l[0x3](0x33f+d))or(e%0x03==0x1 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x96);end return true end)'xlyvV'and l[0x2](d+0xc1))or(e%0x03==0x0 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x5d);end return true end)'Voqck'and l[0x1](d+0x77))or d end),(function(r)if f>0x2c then return r end f=f+1 e=(e+0xaa1-r)%0x35 return(e%0x03==0x1 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x50);t='\37';d={function()d()end};t=t..'\100\43';end return true end)'sBYjU'and l[0x1](0x209+r))or(e%0x03==0x0 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x60);y[o]=ne();o=o+d;end return true end)'pZEVT'and l[0x2](r+0x1dc))or(e%0x03==0x2 and(function(l)if not n[l]then e=e+0x01 n[l]=(0x45);end return true end)'VntLE'and l[0x3](r+0x365))or r end)}l[0x3](0x1bb4)end){};local e=u(a(y));return e(...);end return m((function()local n={}local e=0x01;local l;if h.KGLeeMQc then l=h.KGLeeMQc(m)else l=''end if h.VvJzJZWQ(l,h.BbiFYPWH)then e=e+0;else e=e+1;end n[e]=0x02;n[n[e]+0x01]=0x03;return n;end)(),...)end)((function(n,e,l,d,t,f)local f;if n>=4 then if 6>n then if n>=2 then repeat if 5~=n then local n=d;local f,o,r=t(2);do return function()local t,d,l,e=e(l,n(n,n),n(n,n)+3);n(4);return(e*f)+(l*o)+(d*r)+t;end;end;break;end;local n=d;do return function()local e=e(l,n(n,n),n(n,n));n(1);return e;end;end;until true;else local n=d;do return function()local e=e(l,n(n,n),n(n,n));n(1);return e;end;end;end else if n>=7 then if 5<=n then repeat if n~=8 then do return setmetatable({},{['__\99\97\108\108']=function(e,d,t,l,n)if n then return e[n]elseif l then return e else e[d]=t end end})end break;end;do return l(n,nil,l);end until true;else do return l(n,nil,l);end end else do return t[l]end;end end else if n>1 then if 1~=n then repeat if 2~=n then do return e(1),e(4,t,d,l,e),e(5,t,d,l)end;break;end;do return 16777216,65536,256 end;until true;else do return 16777216,65536,256 end;end else if-1<n then for f=10,97 do if 0~=n then do return function(l,e,n)if n then local e=(l/2^(e-1))%2^((n-1)-(e-1)+1);return e-e%1;else local e=2^(e-1);return(l%(e+e)>=e)and 1 or 0;end;end;end;break;end;do return e(1),e(4,t,d,l,e),e(5,t,d,l)end;break;end;else do return e(1),e(4,t,d,l,e),e(5,t,d,l)end;end end end end),...)
Scroll to Top